★✷ NEW YEARS EVE ✷★

Venster Acties

★✷ NEW YEARS EVE ✷★

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1... HAPPY NEW YEAR !

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Kokorico Grote Baan 271 9930 Lievegem Belgium

Kaart en routebeschrijving

Zo werkt het

Beleid voor refunds

Geen refunds

Over dit evenement

  • 8 uren
  • eTicket voor mobiel

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1... HAPPY NEW YEAR !

💥 𝙋𝙇𝙀𝘼𝙎𝙀 𝘽𝙀 𝙈𝙔 𝙁𝙄𝙍𝙎𝙏 𝙆𝙄𝙎𝙎 💥

★ 2 ᴄᴏᴜɴᴛᴅᴏᴡɴꜱ

★ ᴇxᴄʟᴜsɪᴠᴇ ʟᴀsᴇʀ & ʟɪɢʜᴛ sʜᴏᴡ

★ ɪɴᴅᴏᴏʀ fɪʀᴇᴡᴏʀᴋs

★ ʙᴀʟʟᴏᴏɴ ᴅʀᴏᴘꜱ

★ ᴄᴏɴꜰᴇᴛᴛɪ ꜱʜᴏᴛꜱ

★ fʀᴇᴇ ʙʀᴇᴀᴋfᴀst

★ ᴘᴀʀᴛʏ ʙᴀɢ fᴏʀ ᴀʟʟ ɢᴜᴇsᴛs

★ ᴍᴇɢᴀ ᴄᴏɴfᴇᴛᴛɪ sʜᴏᴛs ᴀɴᴅ ᴍᴀɴʏ ᴍᴏʀᴇ...

★✷ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴅᴀɴᴄᴇ, ᴜʀʙᴀɴ & ᴀʟʟ ʀᴏᴜɴᴅ ʜɪᴛꜱ ᴏꜰ 2022 ✷★

ᴅᴊ'ꜱ:

ɢ-ꜱᴘᴏᴛ

ᴠɪɴᴄᴇ ɴᴏᴠᴀ

ʙʀʏᴀɴ ᴠ

ʀᴀᴢᴏʀ

★✷ ᴅᴏᴏʀs ᴏᴘᴇɴ ᴀᴛ 22ʜ ✷★

𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗧𝗼 𝗞𝗻𝗼𝘄

° Smoking area

° Free ( & guarded )Parking, wardrobe & toilets

° Clubcard €3 ( once at first - always bring it with you)

° Don't forget your ID or drivers license, no ID = no entrance