Gratis

Filocafé over verstaanbare zorg (in Nl, Eng, Turks en Arabisch)

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Krook

1 Miriam Makebaplein

9000 Gent

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Met een open geest en een portie gezonde nieuwsgierigheid waag je je in dit Filocafé aan een denkavontuur over 'verstaanbare zorg'.

Over dit evenement

Tekst in het Nederlands of in het Engels? Je vindt ze hieronder allebei.

NEDERLANDSTALIGE VERSIE

Geen betere manier om na te denken, dan door met elkaar in gesprek te gaan. Zin in een filosofisch avontuur over ‘verstaanbare zorg’? Het enige wat je nodig hebt is een open geest en een flinke portie gezonde nieuwsgierigheid. Wij zorgen voor een ervaren gespreksleider die alles in goede banen leidt.

"Hoe maken we gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen?" Met deze vraag gaan we tijdens deze speciale editie aan de slag. (meer info over deze vraag vind je onderaan) We onderzoeken deze vraag en gaan dieper in op gedachten, meningen, vooronderstellingen en overtuigingen.

VOOR WIE

  • Hou je van filosoferen samen met andere Gentenaars?
  • Heb je interesse in de vraag "Hoe maken we gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen?"
  • Begrijp je Engels, en spreek je Nederlands, Engels, Turks of Arabisch?

Dan ben jij van harte welkom op dit Filocafé over verstaanbare gezondheidszorg.

PROGRAMMA

Deel 1. Wees welkom - in Engels (18u - 18u30)

Onthaal in het Krookcafé.

Deel 2. Filocafé in 4 talen (18u30 - 20u)

Tijdens dit deel van de avond neem je deel aan één van de vier filocafé's. Je kan kiezen tussen Nederlands, Turks, Arabisch of Engels. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider voer je een filosofisch gesprek met de andere deelnemers over de vraag "Hoe maken we gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen?".

Deel 3. Slotgesprek in Engels (20u - 21u)

Tijdens dit laatste deel van de avond houden we een slotgesprek in het Engels waarin we de reflecties uit de 4 filocafés samenbrengen.

UITDAGING: Verstaanbare zorg voor iedereen

Verstaan mijn dokter en ik elkaar juist, als ik iets vertel over mijn zwangerschap? Ben ik de enige die eigenlijk geen snars begrijpt van mijn ontslagbrief in het ziekenhuis? En hoe krijg ik uitgelegd wat er precies verkeerd voelt aan die verzwikte enkel, als mijn Nederlands niet zo goed is? Miscommunicatie tussen arts en patiënt, omdat die andere woorden gebruikt, ligt aan de basis van veel gezondheidsproblemen: van het uitstellen van een doktersbezoek tot het niet nemen van medicatie, niet uitvoeren van kine oefeningen, niet weten bij welke zorgverlener je moet zijn voor wat, enz. Verstaanbaarheid is ook ingebed in verschillende contexten en culturen van mensen. Bijvoorbeeld bepaalde zaken/ziektes zijn taboe in sommige culturen. Of het woord ‘migraine’, dat wordt in elke cultuur anders uitgelegd.

"Hoe maken we de gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen in onze superdiverse stad?" Met deze uitdaging gaat Comon het komende jaar verder, om oplossingen te bedenken en te experimenteren, met technologie als deel van de oplossing.

EEN ORGANISATIE VAN

Deze activiteit wordt georganiseerd door Comon en Avansa regio Gent.

Comon is een collectief van wetenschappers, technologen en creatievelingen van Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook. Het doel? Van Gent een betere, aangenamere en wijzere stad maken. Met technologie als deel van de oplossing. Hoe? Door uitdagingen te verzamelen, te bespreken en te testen. Samen met alle Gentenaars.

Avansa regio Gent is één van de dertien Avansa-organisaties in Vlaanderen. We creëren, vaak in samenwerking met andere organisaties, een brede waaier aan leerrijke activiteiten. Tijdens deze activiteiten kunnen volwassenen elkaar ontmoeten, met elkaar van gedachten wisselen en van elkaar leren.

HOE KAN JE DEELNEMEN?

Door je in te schrijven via de groene knop 'Registreer' rechts bovenaan. Aan de deur inschrijven is ook mogelijk, maar dan kan het zijn dat er geen broodje meer is.

Het event is gratis. Een broodje en een drankje is voorzien.

Wens je op de hoogte te blijven van nieuws van Comon over de verstaanbaarheid van de zorg in Gent? Klik hier om je in te schrijven op onze nieuwsbrief. We beloven je niet te spammen.

PRIVACY

We behandelen alle verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk. Door je in te schrijven voor dit evenement, verklaar je je akkoord met onze privacy policy

------

ENGLISH VERSION

There is no better way to think than by talking to each other. With an open mind and a portion of healthy curiosity, you can embark on a philosophical adventure in this Filocafé. You will have a conversation under the guidance of an experienced facilitator.

During this special edition we will tackle the question "How do we make healthcare understandable for everyone?" (more information about this question can be found below) We examine this question and take a closer look at thoughts, opinions, presuppositions and beliefs.

FOR WHOM

  • Do you like to philosophize together with other people living in Gent?
  • Are you interested in the question "How do we make healthcare understandable for everyone?"
  • Do you understand English and do you speak Dutch, English, Turkish or Arabic?

Then you are most welcome at this Filocafé about 'understandable healthcare'.

PROGRAM

Part 1. Welcome - in English (18h - 18h30)

Welcome in the Krookcafé.

Part 2. Filocafé in 4 languages ​​(18h30 - 20h)

During this part of the evening you take part in one of the four filocafés. You can choose between Dutch, Turkish, Arabic or English. Under the guidance of an experienced moderator you will have a philosophical discussion with the other participants about the question "How do we make healthcare understandable for everyone?".

Part 3. Closing talk in English (20h - 21h)

During this last part of the evening we will have a closing conversation in English in which we bring together the reflections from the 4 filocafés.

CHALLENGE: Understandable care for everyone

Do my doctor and I understand each other correctly when I tell something about my pregnancy? Am I the only one who doesn't really understand my letter of discharge from the hospital? And how do I explain what exactly feels wrong about that sprained ankle, if my Dutch is not so good? Miscommunication between doctor and patient, because they use different words, is at the root of many health problems: from delaying a doctor's visit to not taking medication, not performing physical exercises, not knowing which healthcare provider to go to for what, etc. Intelligibility is also embedded in different contexts and cultures of people. For example, certain things/illnesses are taboo in some cultures. Or the word 'migraine', which is interpreted differently in every culture.

"How do we make healthcare understandable for everyone in our super diverse city?" Comon will continue with this challenge in the coming year, to devise and experiment with solutions, with technology as part of the solution.

AN ORGANIZATION OF

This activity is organized by Comon and Avansa regio Gent.

Comon is a collective of scientists, technologists and creatives from Stad Gent, imec, Universiteit Gent and Bibliotheek De Krook. The target? Making Gent a better, more pleasant and wiser city. With technology as part of the solution. How? By collecting, discussing and testing challenges. Together with all people living in Gent.

Avansa regio Gent is one of the thirteen Avansa organizations in Flanders. We create a wide range of educational activities, often in collaboration with other organisations. During these activities, adults can meet, exchange ideas and learn from each other.

HOW CAN YOU PARTICIPATE?

By registering via the green button 'Register' at the top right. It is also possible to register at the door, but then it may be that there is no longer a sandwich.

The event is free. A sandwich and a drink is provided.

Would you like to stay informed about news from Comon about ''understandable healthcare' in Gent? Click here to subscribe to our newsletter. We promise not to spam you.

PRIVACY

We treat all collected personal data confidentially. By registering for this event, you agree to our privacy policy.


		Afbeelding van Filocafé over verstaanbare zorg (in Nl, Eng, Turks en Arabisch)
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Krook

1 Miriam Makebaplein

9000 Gent

Belgium

Kaart bekijken

Organisator Comon

Organisator van Filocafé over verstaanbare zorg (in Nl, Eng, Turks en Arabisch)

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen