Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

U-Residence - VUB

271 Boulevard General Jaques

1050 Elsene

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Hoe kunnen we de context van discriminatie en racisme veranderen? How to change the context of discrimination and racism?

Over dit evenement

[Eng below]

Inhoud

Racisme en discriminatie zijn grote problemen in onze samenleving. Vaak wordt er hierbij gedacht in termen van individuele daders en slachtoffers. Discriminerende werkgevers en makelaars zouden bijvoorbeeld gestraft moeten worden en slachtoffers dienen discriminatie zelf te melden. Deze individuele benadering stuit op haar limieten. Racisme en discriminatie ontstaan niet in het luchtledige. Mensen zijn sociale wezens die handelen binnen een bepaalde context van een bedrijf, een school, een buurt, een gemeente of de bredere samenleving. Context matters! Laten we dan ook racisme contextualiseren. Welke factoren op het niveau van een organisatie, buurt of gemeente hebben een invloed op het voorkomen van discriminatie? Wat is de rol van het politieke discours en de media op racisme? Hoe worden onze aangeboren neigingen om in hokjes te denken aangewakkerd in de maatschappij en hoe kunnen we ze terug indammen?

Eenmaal we zicht hebben op de contextuele dynamieken van racisme en discriminatie, kunnen we deze context ook trachten te veranderen. Veel andere maatschappelijke problemen pakken we immers zowel individueel als collectief aan. Laten we bij racisme hetzelfde doen. Dit symposium wil academici, beleidsmakers en middenveldorganisaties rond dit thema met elkaar in contact brengen.

Taalbeleid

De voertalen op het symposium zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. We gaan uit van een actieve kennis van één van deze drie talen en een passieve kennis van de twee andere talen. We vragen daarom aan de sprekers op het symposium om te spreken in één van de drie talen en hun slides op te stellen in één van de andere twee talen. Concreet spreekt men in het Nederlands ondersteund door Frans- of Engelstalige slides; of men spreekt in het Engels ondersteund door Nederlands- of Franstalige slides; of men spreekt in het Frans ondersteund door Nederlands- of Engelstalige slides. Dit taalbeleid weerspiegelt de meertalige realiteit van onze academische gemeenschap en van Brussel als Belgische en Europese hoofdstad.

Praktisch:

Datum van het symposium: Dinsdag 8 september 2020 van 9u30 tot 17u

Locatie: U-Residence op de Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek), Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussels

Vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer Prof. Pieter-Paul Verhaeghe: Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be

Programma:

09:00 – 9:30 Onthaal

09:30 – 10:00 Verwelkoming door Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

10:00 – 10:20 Toespraak door Vlaams Minister van Samenleven en Gelijke Kansen Bart Somers

10:20 – 10:40 Discriminatie bij particuliere woningverhuur: de context en aanpak in Nederland - Arwen Hoogenbosch & Bauke Fiere (vzw RADAR)

10:40 – 11:00 Hoe verschilt etnische discriminatie op de woningmarkt tussen wijken en makelaars in Brussel? - Abel Ghekiere (VUB-UGent) en Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

11:00 – 11:20 Etnische discriminatie op school: biedt een multiculturele school benadering een oplossing? - Dr. Fanny D'hondt, Charlotte Maene, Dr. Roselien Vervaet, Prof. Mieke Van Houtte & Prof. Peter Stevens (UGent)

11:20 – 11:40 Vrije schoolkeuze voor iedereen? Een studie naar etnische en klasse discriminatie in de inschrijvingsprocedure van Vlaamse kleuterscholen - Dounia Bourabain (VUB), Prof. Peter Stevens (UGent) & Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (UGent)

11:40 – 12:00 Racisme door de ogen van kinderen en jongeren. Wat zijn de structurele oorzaken, wat is de impact op hen en hoe kan je ermee aan de slag? - Ikrame Kastit (vzw Uit de marge)

12:00 – 13:00 Broodjeslunch met informele ronde tafels

13:00 – 13:20 Toespraak door directeur Els Keytsman (Unia)

13:20 – 13:40 Grenzen verleggen: Hoe rechtse politici in Vlaanderen flirten met haatzaaierij op Twitter - Prof. Martina Temmerman (VUB)

13:40 – 14:00 Welkom in de gemeente? Onderzoek naar de impact van lokale contextfactoren op individuele attitudes tegenover vluchtelingen - David De Coninck & Prof. Bart Meuleman (KU Leuven)

14:00 – 14:20 De kleur van veldwerkers: racisme, discriminatie en diversiteit in de praktijk - Prof. Géraldine André (UC Louvain & VUB) & Dr. Chiara Giordano (ULB)

14:20 – 14:40 Vooroordelen of gebrek aan (correcte) informatie? Een systematische literatuurstudie naar de economische mechanismen van etnische arbeidsmarktdiscriminatie - Louis Lippens (UGent – VUB), Prof. Stijn Baert (UGent), Prof. Eva Derous (UGent), Abel Ghekiere (VUB – UGent) & Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

14:40 – 15:00 Hoe eigen is onze eigen mening? De rol van onze sociale omgeving op onze uitgroep attitudes - Dr. Jasper Van Assche (UGent & KU Leuven)

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 16:20 Parallelle thematische workshops: huisvesting – werk – jeugd en onderwijs

16:20 – 16:30 Voorstelling van Brussels Interdisciplinary Research centre on Migration and Minorities (BIRMM)

16:30 – 16:40 Voorstelling van het SBO-FWO project EdisTools

16:40 – 16:50 Voorstelling van het Hannah Arendt Instituut

16:50 – 17:00 Afsluiting door Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

Content

Racism and discrimination are major problems in our society. They are often considered in terms of individual perpetuators and victims. Discriminatory employers and real estate agents should, for example, be punished and victims should make formal complaints. This individual approach is reaching its limits. Racism and discrimination do not emerge in a societal vacuum. People are social beings who act within the context of a company, school, neighbourhood, municipality or broader society. Context matters! Let’s contextualize racism. Which factors on the level of an organization, neighbourhood or municipality might have an impact on discrimination? Which roles play the political discourse and the media? How are our innate tendencies to think in boxes stirred up in the society and how can we contain them?

Once we deeply understand the contextual dynamics of racism and discrimination, we might change this context too. Many other societal problems are tackled both individually and collectively. Let’s do the same with racism. This symposium aims to bring together academics, policy makers, civil society organizations around this theme.

Language policy

The spoken languages of this symposium will be Dutch, French and English. We assume that everybody has an active command of at least one of these languages and a passive language of the two other languages. We would like to ask presenters to speak in one of the three languages and to translate their slides in one of the other two languages. This means that, for example, one speaks in Dutch and has slides in English or French; or one speaks in French and has slides in Dutch or English; or one speaks in English and has slides in Dutch or French. This language policy reflects the multilingual reality of our academic community and of Brussels as the heart of Belgium and Europe.

Practicalities

Date of the symposium: Tuesday the 8th of September 2020 (full day)

Location: U-Residence at the Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek), Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussels

Questions, remarks or suggestions? Contact Prof. Pieter-Paul Verhaeghe: Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be

Programme

09:00 – 9:30 Welcome

09:30 – 10:00 Welcome speech by Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

10:00 – 10:20 Speech by the Flemish Minister of Equal Chances Bart Somers

10:20 – 10:40 Discrimination on the private rental housing market: the context and approach in the Netherlands - Arwen Hoogenbosch & Bauke Fiere (vzw RADAR)

10:40 – 11:00 How does ethnic discrimination on the housing market differ across neighbourhoods and real estate agencies? - Abel Ghekiere (VUB-UGent) en Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

11:00 – 11:20 Ethnic discrimination in school: Is a multicultural school approach a remedy? - Dr. Fanny D'hondt, Charlotte Maene, Dr. Roselien Vervaet, Prof. Mieke Van Houtte & Prof. Peter Stevens (UGent)

11:20 – 11:40 School of choice or schools’ choice? Intersectional correspondence testing on ethnic and class discrimination in the enrolment procedure to Flemish kindergarten - Dounia Bourabain (VUB), Prof. Peter Stevens (UGent) & Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (UGent)

11:40 – 12:00 Racism through the eyes of children and youngsters. What are the structural causes, what is the impact and how can we tackle it? - Ikrame Kastit (vzw Uit de marge)

12:00 – 13:00 Sandwich lunch with informal round tables

13:00 – 13:20 Speech by director Els Keytsman (Unia)

13:20 – 13:40 Pushing the limits: how right-wing Flemish politicians explore the boundaries of hate speech on their Twitter accounts - Prof. Martina Temmerman (VUB)

13:40 – 14:00 Welcome in my backyard? Examining how the local context shapes individual attitudes towards refugees - David De Coninck & Prof. Bart Meuleman (KU Leuven)

14:00 – 14:20 The colour of the fieldworkers. Racism, discrimination and diversity on the field - Prof. Géraldine André (UC Louvain & VUB) & Dr. Chiara Giordano (ULB)

14:20 – 14:40 Taste or statistics? A systematic review of the economic mechanisms of ethnic labour market discrimination - Louis Lippens (UGent – VUB), Prof. Stijn Baert (UGent), Prof. Eva Derous (UGent), Abel Ghekiere (VUB – UGent) & Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

14:40 – 15:00 Are our opinions really our ‘own’? The role of our social groups in our outgroup attitudes - Dr. Jasper Van Assche (UGent & KU Leuven)

15:00 – 15:15 Break

15:15 – 16:20 Parallel thematic workshops: housing – work – youth and education

16:20 – 16:30 Presentation of the Brussels Interdisciplinary Research centre on Migration and Minorities (BIRMM)

16:30 – 16:40 Presentation of the SBO-FWO project EdisTools

16:40 – 16:50 Presentation of the Hannah Arendt Institute

16:50 – 17:00 Closing speech by Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

U-Residence - VUB

271 Boulevard General Jaques

1050 Elsene

Belgium

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen